Bản Tin Cập Nhật

Các câu hỏi thường gặp đối với Shipping

CustomCat rất tiếc không thể hỗ trợ bạn thay đổi địa chỉ sau khi đơn hàng đã được vận chuyển. Bạn có thể liên hệ với dịch vụ vận chuyển OSM để được hỗ trợ.

OSM sẽ hỗ trợ cập nhật lại địa chỉ giao hàng cho các gói hàng chưa được xử lý. Tuy nhiên, đối với các gói hàng đã được xử lý và vận chuyển, OSM rất tiếc không thể hỗ trợ bạn được. Nếu gói hàng của bạn đã được xử lý, OSM khuyến khích bạn nên đợi đến khi gói hàng được chuyển đến cơ sở phân loại của USPS. Sau đó, bạn có thể liên hệ trực tiếp với USPS để cập nhật địa chỉ.

English: OSM will be happy to update the delivery address for packages we haven’t yet processed. Unfortunately, packages are out of our hands after processing, so we can’t change the destination at that point. If your package has already been processed, we recommend waiting until the package reaches a USPS sorting facility. Then, you can contact USPS directly to update the address.

Thông thường, các gói hàng sẽ được chuyển đến Trung tâm phân phối USPS gần nhất sau 2-3 ngày làm việc. Việc này giúp USPS có thể phân loại tất cả gói hàng và chuyển chúng đến đúng cơ sở USPS để giao hàng lần cuối. Trong quá trình chuyển giao và sắp xếp, việc hiển thị cập nhật tracking sẽ xảy ra một chút chậm trễ.

English: Usually, packages reach the nearest USPS Distribution Center after 2–3 business days. This gives USPS time to sort through all packages and ship them to the correct USPS facility for final delivery. There might be a slight delay in tracking updates while the transfer and sorting process is happening.

Thông tin tracking có thể bị chậm trễ vì một số lý do. Nếu gói hàng của bạn sử dụng dịch vụ USPS, hãy liên hệ trực tiếp với bưu điện địa phương để biết thêm chi tiết về gói hàng. Sau khi gói hàng được chuyển đến USPS, các cập nhật tracking sẽ được xử lý bên phía họ.

English: Tracking information can be delayed for a number of reasons. If your package is with USPS, contacting your local post office directly will be the best step. After we transfer your package to USPS, tracking updates are handled on their end.

Khi gói hàng rời khỏi cơ sở OSM, thời gian giao hàng trung bình của chúng tôi khoảng 2–5 ngày làm việc.

English: Once a package leaves our facilities, our average delivery time is 2–5 business days.

Khâu scan nhận hàng của OSM sẽ hiển thị thời điểm tạo nhãn vận chuyển cho gói hàng, vì vậy bạn sẽ nhận được cập nhật mới trong thời gian sớm nhất. Việc này cũng cho chúng tôi biết gói hàng đang được chuyển đến kho của chúng tôi để xử lý. Lưu ý rằng có thể có một số chậm trễ trong quá trình tạo nhãn vận chuyển và xử lý để vận chuyển.

English: Our pickup scans show when a label is created for your package, so you can start getting updates as soon as possible. This also lets us know your package is on its way to our warehouse for processing. There may be a slight lag between when the label is created and when we’ve processed it for departure — this is normal.

Thời gian dự kiến nhận hàng sẽ hiển thị trên tracking ngay sau khi chúng tôi chuyển gói hàng từ cơ sở xử lý của OSM đến USPS. Thông thường, các gói hàng sẽ được chuyển đến tay khách hàng trong vòng 2-5 ngày làm việc sau khi chúng rời khỏi cơ sở của OSM.

English: A specific delivery estimate should show up in your tracking information as soon as we transfer your package from our processing facilities to USPS. Generally speaking, though, our packages usually arrive 2–5 business days after they leave our facilities.